अमरकोषसम्पद्

         

मातामह (पुं) == मातुः पिता

मातुर्मातामहाद्येवं सपिण्डास्तु सनाभयः 
मनुष्यवर्गः 2.6.33.2.1

पर्यायपदानि
 मातुर्मातामहाद्येवं सपिण्डास्तु सनाभयः॥

 मातामह (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue