अमरकोषसम्पद्

         

धव (पुं) == पतिः

धवः प्रियः पतिर्भर्ता जारस्तूपपतिः समौ 
मनुष्यवर्गः 2.6.35.2.1

पर्यायपदानि
 धवः प्रियः पतिर्भर्ता जारस्तूपपतिः समौ॥

 धव (पुं)
 प्रिय (पुं)
 पति (पुं)
 भर्तृ (पुं)
अर्थान्तरम्
 मन्त्री सहायः सचिवौ पतिशाखिनरा धवाः।

 धव (पुं) - वृक्षः 3.3.207.1
 धव (पुं) - पुरुषः 3.3.207.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue