अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.207

मन्त्री सहायः सचिवौ पतिशाखिनरा धवाः
अवयः शैलमेषार्का आज्ञाह्वानाध्वरा हवाः

सचिव (पुं) = मन्त्री. 3.3.207.1.1

सचिव (पुं) = सहायकः. 3.3.207.1.1

धव (पुं) = वृक्षः. 3.3.207.1.2

धव (पुं) = पुरुषः. 3.3.207.1.2

अवि (स्त्री) = पर्वतः. 3.3.207.2.1

अवि (स्त्री) = मेषः. 3.3.207.2.1

अवि (स्त्री) = सूर्यः. 3.3.207.2.1

हव (पुं) = आज्ञा. 3.3.207.2.2

हव (पुं) = यज्ञः. 3.3.207.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue