अमरकोषसम्पद्

         

प्रिय (पुं) == पतिः

धवः प्रियः पतिर्भर्ता जारस्तूपपतिः समौ 
मनुष्यवर्गः 2.6.35.2.2

पर्यायपदानि
 धवः प्रियः पतिर्भर्ता जारस्तूपपतिः समौ॥

 धव (पुं)
 प्रिय (पुं)
 पति (पुं)
 भर्तृ (पुं)
अर्थान्तरम्
 अभीष्टेऽभीप्सितं हृद्यं दयितं वल्लभं प्रियम्॥

 प्रिय (वि) - प्रियम् 3.1.53.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue