अमरकोषसम्पद्

         

पति (पुं) == पतिः

धवः प्रियः पतिर्भर्ता जारस्तूपपतिः समौ 
मनुष्यवर्गः 2.6.35.2.3

पर्यायपदानि
 धवः प्रियः पतिर्भर्ता जारस्तूपपतिः समौ॥

 धव (पुं)
 प्रिय (पुं)
 पति (पुं)
 भर्तृ (पुं)
अर्थान्तरम्
 इभ्य आढ्यो धनी स्वामी त्वीश्वरः पतिरीशिता॥

 पति (पुं) - अधिपतिः 3.1.10.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue