अमरकोषसम्पद्

         

क्लीब (पुं-नपुं) == नपुंसकम्

तृतीया प्रकृतिः शण्ढः क्लीबः पण्डो नपुंसके 
मनुष्यवर्गः 2.6.39.2.3

पर्यायपदानि
 उपाध्यायान्युपाध्यायी पोटा स्त्रीपुंसलक्षणा॥
 तृतीया प्रकृतिः शण्ढः क्लीबः पण्डो नपुंसके॥

 पोटा (स्त्री)
 तृतीयाप्रकृति (पुं)
 शण्ढ (पुं)
 क्लीब (पुं-नपुं)
 षण्ड (पुं)
 नपुंसक (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 क्लीबं नपुंसकं षण्डे वाच्यलिङ्गमविक्रमे।

 क्लीब (वि) - अविक्रमः 3.3.214.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue