अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.39

सूतिमासो वैजननो गर्भो भ्रूण इमौ समौ
तृतीया प्रकृतिः शण्ढः क्लीबः पण्डो नपुंसके

सूतिमास (पुं) = प्रसवमासः. 2.6.39.1.1

वैजनन (पुं) = प्रसवमासः. 2.6.39.1.2

गर्भ (पुं) = कुक्षिस्थगर्भः. 2.6.39.1.3

भ्रूण (पुं) = कुक्षिस्थगर्भः. 2.6.39.1.4

तृतीयाप्रकृति (पुं) = नपुंसकम्. 2.6.39.2.1

शण्ढ (पुं) = नपुंसकम्. 2.6.39.2.2

क्लीब (पुं-नपुं) = नपुंसकम्. 2.6.39.2.3

षण्ड (पुं) = नपुंसकम्. 2.6.39.2.4

नपुंसक (पुं-नपुं) = नपुंसकम्. 2.6.39.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue