अमरकोषसम्पद्

         

जघन्यज (पुं) == कनिष्ठभ्राता

जघन्यजे स्युः कनिष्ठयवीयोऽवरजानुजाः 
मनुष्यवर्गः 2.6.43.2.1

पर्यायपदानि
 जघन्यजे स्युः कनिष्ठयवीयोऽवरजानुजाः॥

 जघन्यज (पुं)
 कनिष्ठ (पुं)
 यवीय (पुं)
 अवरज (पुं)
 अनुज (पुं)
अर्थान्तरम्
 शूद्राश्चावरवर्णाश्च वृषलाश्च जघन्यजाः।

 जघन्यज (पुं) - शूद्रः 2.10.1.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue