अमरकोषसम्पद्

         

ह्रस्व (पुं) == ह्रस्वः

विकलाङ्गस्त्वपोगण्डः खर्वो ह्रस्वश्च वामनः 
मनुष्यवर्गः 2.6.46.1.4

पर्यायपदानि
 विकलाङ्गस्त्वपोगण्डः खर्वो ह्रस्वश्च वामनः।

 खर्व (पुं)
 ह्रस्व (पुं)
 वामन (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue