अमरकोषसम्पद्

         

ज्वर (पुं) == ज्वरः

व्याधिभेदा विद्रधिः स्त्री ज्वरमेहभगन्दराः 
मनुष्यवर्गः 2.6.56.1.2

पर्यायपदानि
 व्याधिभेदा विद्रधिः स्त्री ज्वरमेहभगन्दराः।

 ज्वर (पुं)
अर्थान्तरम्
 जवने जूतिः सातिस्त्ववसाने स्यादथ ज्वरे जूर्तिः॥

 ज्वर (पुं) - ज्वरणम् 3.2.38.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue