अमरकोषसम्पद्

         

अर्शोरोग (वि) == मूलव्याधिः

दद्रुणो दद्रुरोगी स्यादर्शोरोगयुतोऽर्शसः 
मनुष्यवर्गः 2.6.59.1.3

पर्यायपदानि
 दद्रुणो दद्रुरोगी स्यादर्शोरोगयुतोऽर्शसः।

 अर्शोरोग (वि)
 अर्शस् (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue