अमरकोषसम्पद्

         

मेदस् (नपुं) == शुद्धमांसस्नेहः

बुक्काग्रमांसं हृदयं हृन्मेदस्तु वपा वसा 
मनुष्यवर्गः 2.6.64.2.5

पर्यायपदानि
 बुक्काग्रमांसं हृदयं हृन्मेदस्तु वपा वसा॥

 मेदस् (नपुं)
 वपा (स्त्री)
 वसा (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue