अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.64

रुधिरेऽसृग्लोहितास्ररक्तक्षतजशोणितम्
बुक्काग्रमांसं हृदयं हृन्मेदस्तु वपा वसा

रुधिर (नपुं) = रक्तम्. 2.6.64.1.1

असृज् (नपुं) = रक्तम्. 2.6.64.1.2

लोहित (नपुं) = रक्तम्. 2.6.64.1.3

अस्र (नपुं) = रक्तम्. 2.6.64.1.4

रक्त (नपुं) = रक्तम्. 2.6.64.1.5

क्षतज (नपुं) = रक्तम्. 2.6.64.1.6

शोणित (नपुं) = रक्तम्. 2.6.64.1.7

बुक्का (स्त्री) = हृदयान्तर्गतमांसम्. 2.6.64.2.1

अग्रमांस (नपुं) = हृदयान्तर्गतमांसम्. 2.6.64.2.2

हृदय (नपुं) = हृदयकमलम्. 2.6.64.2.3

हृद् (नपुं) = हृदयकमलम्. 2.6.64.2.4

मेदस् (नपुं) = शुद्धमांसस्नेहः. 2.6.64.2.5

वपा (स्त्री) = शुद्धमांसस्नेहः. 2.6.64.2.6

वसा (स्त्री) = शुद्धमांसस्नेहः. 2.6.64.2.7

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue