अमरकोषसम्पद्

         

मन्या (स्त्री) == ग्रीवा

पश्चाद्ग्रीवाशिरा मन्या नाडी तु धमनिः शिरा 
मनुष्यवर्गः 2.6.65.1.1

पर्यायपदानि
 पश्चाद्ग्रीवाशिरा मन्या नाडी तु धमनिः शिरा।
 कण्ठो गलोऽथ ग्रीवायां शिरोधिः कन्धरेत्यपि।

 मन्या (स्त्री)
 ग्रीवा (स्त्री)
 शिरोधि (स्त्री)
 कन्धरा (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue