अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.65

पश्चाद्ग्रीवाशिरा मन्या नाडी तु धमनिः शिरा
तिलकं क्लोम मस्तिष्कं गोर्दं किट्टं मलोऽस्त्रियाम्

मन्या (स्त्री) = ग्रीवा. 2.6.65.1.1

नाडी (स्त्री) = धमनिः. 2.6.65.1.2

धमनि (स्त्री) = धमनिः. 2.6.65.1.3

सिरा (स्त्री) = धमनिः. 2.6.65.1.4

तिलक (नपुं) = उदर्यजलाशयः. 2.6.65.2.1

क्लोमन् (नपुं) = उदर्यजलाशयः. 2.6.65.2.2

मस्तिष्क (नपुं) = मस्तकभवस्नेहः. 2.6.65.2.3

गोर्द (नपुं) = मस्तकभवस्नेहः. 2.6.65.2.4

किट्ट (नपुं) = मलम्. 2.6.65.2.5

मल (पुं-नपुं) = मलम्. 2.6.65.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue