अमरकोषसम्पद्

         

मस्तिष्क (नपुं) == मस्तकभवस्नेहः

तिलकं क्लोम मस्तिष्कं गोर्दं किट्टं मलोऽस्त्रियाम् 
मनुष्यवर्गः 2.6.65.2.3

पर्यायपदानि
 तिलकं क्लोम मस्तिष्कं गोर्दं किट्टं मलोऽस्त्रियाम्॥

 मस्तिष्क (नपुं)
 गोर्द (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue