अमरकोषसम्पद्

         

प्लीहन् (पुं) == कुक्षिवामपार्श्वेमांसपिण्डः

अन्त्रं पुरीतद्गुल्मस्तु प्लीहा पुंस्यथ वस्नसा 
मनुष्यवर्गः 2.6.66.1.4

पर्यायपदानि
 अन्त्रं पुरीतद्गुल्मस्तु प्लीहा पुंस्यथ वस्नसा।

 गुल्म (पुं)
 प्लीहन् (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue