अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.66

अन्त्रं पुरीतद्गुल्मस्तु प्लीहा पुंस्यथ वस्नसा
स्नायुः स्त्रियां कालखण्डयकृती तु समे इमे

अन्त्र (नपुं) = अन्त्रम्. 2.6.66.1.1

पुरीतत् (पुं-नपुं) = अन्त्रम्. 2.6.66.1.2

गुल्म (पुं) = कुक्षिवामपार्श्वेमांसपिण्डः. 2.6.66.1.3

प्लीहन् (पुं) = कुक्षिवामपार्श्वेमांसपिण्डः. 2.6.66.1.4

वस्नसा (स्त्री) = स्नायुः. 2.6.66.1.5

स्नायु (स्त्री) = स्नायुः. 2.6.66.2.1

कालखण्ड (नपुं) = कुक्षेर्दक्षिणभागस्थमांसखण्डः. 2.6.66.2.2

यकृत् (नपुं) = कुक्षेर्दक्षिणभागस्थमांसखण्डः. 2.6.66.2.3

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue