अमरकोषसम्पद्

         

अङ्घ्रि (पुं) == चरणः

पादाग्रं प्रपदं पादः पदङ्घ्रिश्चरणोऽस्त्रियाम् 
मनुष्यवर्गः 2.6.71.2.5

पर्यायपदानि
 पादाग्रं प्रपदं पादः पदङ्घ्रिश्चरणोऽस्त्रियाम्॥

 पाद (पुं)
 पद् (पुं)
 अङ्घ्रि (पुं)
 चरण (पुं-नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue