अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.71

कायो देहः क्लीबपुंसोः स्त्रियां मूर्तिस्तनुस्तनूः
पादाग्रं प्रपदं पादः पदङ्घ्रिश्चरणोऽस्त्रियाम्

काय (पुं) = देहः. 2.6.71.1.1

देह (पुं-नपुं) = देहः. 2.6.71.1.2

मूर्ति (स्त्री) = देहः. 2.6.71.1.3

तनु (स्त्री) = देहः. 2.6.71.1.4

तनू (स्त्री) = देहः. 2.6.71.1.5

पादाग्र (नपुं) = पादाग्रम्. 2.6.71.2.1

प्रपद (नपुं) = पादाग्रम्. 2.6.71.2.2

पाद (पुं) = चरणः. 2.6.71.2.3

पद् (पुं) = चरणः. 2.6.71.2.4

अङ्घ्रि (पुं) = चरणः. 2.6.71.2.5

चरण (पुं-नपुं) = चरणः. 2.6.71.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue