अमरकोषसम्पद्

         

अपान (नपुं) == पुरीषनिर्गममार्गः

गुदं त्वपानं पायुर्ना वस्तिर्नाभेरधो द्वयोः 
मनुष्यवर्गः 2.6.73.2.2

पर्यायपदानि
 गुदं त्वपानं पायुर्ना वस्तिर्नाभेरधो द्वयोः॥

 गुद (नपुं)
 अपान (नपुं)
 पायु (पुं)
अर्थान्तरम्
 प्राणोऽपानः समानश्चोदानव्यानौ च वायवः।

 अपान (पुं) - शरीरवायुः 1.1.63.3
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue