अमरकोषसम्पद्

         

कट (पुं) == कटीफलकः

कटो ना श्रोणिफलकं कटिः श्रोणिः ककुद्मती 
मनुष्यवर्गः 2.6.74.1.1

पर्यायपदानि
 कटो ना श्रोणिफलकं कटिः श्रोणिः ककुद्मती।

 कट (पुं)
 श्रोणिफलक (नपुं)
अर्थान्तरम्
 गण्डः कटो मदो दानं वमथुः करशीकरः।
 स्यूतप्रसेवौ कण्डोलपिटौ कटकिलिञ्जकौ॥

 कट (पुं) - गजगण्डः 2.8.37.1
 कट (पुं) - वंशादिविकारः 2.9.26.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue