अमरकोषसम्पद्

         

कुच (पुं) == वक्षोजः

पिचण्डकुक्षी जठरोदरं तुन्दं स्तनौ कुचौ 
मनुष्यवर्गः 2.6.77.1.7

पर्यायपदानि
 पिचण्डकुक्षी जठरोदरं तुन्दं स्तनौ कुचौ।

 स्तन (पुं)
 कुच (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue