अमरकोषसम्पद्

         

कुचाग्र (नपुं) == स्तनाग्रः

चूचुकं तु कुचाग्रं स्यान्न ना क्रोडं भुजान्तरम् 
मनुष्यवर्गः 2.6.77.2.2

पर्यायपदानि
 चूचुकं तु कुचाग्रं स्यान्न ना क्रोडं भुजान्तरम्॥

 चूचुक (पुं-नपुं)
 कुचाग्र (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue