अमरकोषसम्पद्

         

गौरी (स्त्री) == अदृष्टरजस्का

कन्या कुमारी गौरी तु नग्निकानागतार्तवा 
मनुष्यवर्गः 2.6.8.1.3

पर्यायपदानि
 कन्या कुमारी गौरी तु नग्निकानागतार्तवा।

 गौरी (स्त्री)
 नग्निका (स्त्री)
 अनागतार्तवा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 उमा कात्यायनी गौरी काली हैमवतीश्वरी॥

 गौरी (स्त्री) - पार्वती 1.1.36.4
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue