अमरकोषसम्पद्

         

नख (पुं-नपुं) == नखः

पुनर्भवः कररुहो नखोऽस्त्री नखरोऽस्त्रियाम् 
मनुष्यवर्गः 2.6.83.1.3

पर्यायपदानि
 पुनर्भवः कररुहो नखोऽस्त्री नखरोऽस्त्रियाम्।

 पुनर्भव (पुं)
 कररुह (पुं)
 नख (पुं-नपुं)
 नखर (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 शुक्तिः शङ्खः खुरः कोलदलं नखमथाढकी॥

 नख (नपुं) - नखाख्यगन्धद्रव्यम् 2.4.130.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue