अमरकोषसम्पद्

         

घटा (स्त्री) == ग्रीवायामुन्नतभागः

कम्बुग्रीवा त्रिरेखा सावटुर्घाटा कृकाटिका 
मनुष्यवर्गः 2.6.88.2.3

पर्यायपदानि
 कम्बुग्रीवा त्रिरेखा सावटुर्घाटा कृकाटिका॥

 अवटु (पुं)
 घटा (स्त्री)
 कृकाटिका (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 क्ष्वेडा तु सिंहनादः स्यात्करिणां घटना घटा।

 घटा (स्त्री) - हस्तिसङ्घः 2.8.107.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue