अमरकोषसम्पद्

         

ओष्ठ (पुं) == अधरोष्ठमात्रम्

ओष्ठाधरौ तु रदनच्छदौ दशनवाससी 
मनुष्यवर्गः 2.6.90.1.1

पर्यायपदानि
 ओष्ठाधरौ तु रदनच्छदौ दशनवाससी।

 ओष्ठ (पुं)
 अधर (पुं)
 रदनच्छद (पुं)
 दशनवासस् (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue