अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.90

ओष्ठाधरौ तु रदनच्छदौ दशनवाससी
अधस्ताच्चिबुकं गण्डौ कपोलौ तत्परा हनुः

ओष्ठ (पुं) = अधरोष्ठमात्रम्. 2.6.90.1.1

अधर (पुं) = अधरोष्ठमात्रम्. 2.6.90.1.2

रदनच्छद (पुं) = अधरोष्ठमात्रम्. 2.6.90.1.3

दशनवासस् (नपुं) = अधरोष्ठमात्रम्. 2.6.90.1.4

चिबुक (नपुं) = ओष्ठाधोभागः. 2.6.90.2.1

गण्ड (पुं) = कपोलः. 2.6.90.2.2

कपोल (पुं) = कपोलः. 2.6.90.2.3

हनु (पुं) = कपोलाधोभागः. 2.6.90.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue