अमरकोषसम्पद्

         

नेत्र (नपुं) == नेत्रम्

लोचनं नयनं नेत्रमीक्षणं चक्षुरक्षिणी 
मनुष्यवर्गः 2.6.93.1.3

पर्यायपदानि
 लोचनं नयनं नेत्रमीक्षणं चक्षुरक्षिणी।
 दृग्दृष्टी चास्रु नेत्राम्बु रोदनं चास्रमश्रु च॥

 लोचन (नपुं)
 नयन (नपुं)
 नेत्र (नपुं)
 ईक्षण (नपुं)
 चक्षुस् (नपुं)
 अक्षि (नपुं)
 दृश् (स्त्री)
 दृष्टि (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 स्याज्जटांशुकयोर्नेत्रं क्षेत्रं पत्नीशरीरयोः॥

 नेत्र (नपुं) - वस्त्रम् 3.3.180.2
 नेत्र (नपुं) - तरुमूलम् 3.3.180.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue