अमरकोषसम्पद्

         

दृष्टि (स्त्री) == नेत्रम्

दृग्दृष्टी चास्रु नेत्राम्बु रोदनं चास्रमश्रु च 
मनुष्यवर्गः 2.6.93.2.2

पर्यायपदानि
 लोचनं नयनं नेत्रमीक्षणं चक्षुरक्षिणी।
 दृग्दृष्टी चास्रु नेत्राम्बु रोदनं चास्रमश्रु च॥

 लोचन (नपुं)
 नयन (नपुं)
 नेत्र (नपुं)
 ईक्षण (नपुं)
 चक्षुस् (नपुं)
 अक्षि (नपुं)
 दृश् (स्त्री)
 दृष्टि (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 व्युष्टिः फले समृद्धौ च दृष्टिर्ज्ञानेऽक्ष्णि दर्शने॥

 दृष्टि (स्त्री) - ज्ञानम् 3.3.38.2
 दृष्टि (स्त्री) - वीक्षणम् 3.3.38.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue