अमरकोषसम्पद्

         

अपाङ्ग (पुं) == नेत्रप्रान्तः

अपाङ्गौ नेत्रयोरन्तौ कटाक्षोऽपाङ्गदर्शने 
मनुष्यवर्गः 2.6.94.1.1

पर्यायपदानि
 अपाङ्गौ नेत्रयोरन्तौ कटाक्षोऽपाङ्गदर्शने।

 अपाङ्ग (पुं)
अर्थान्तरम्
 गजेऽपि नागमातङ्गावपाङ्गस्तिलकेऽपि च॥

 अपाङ्ग (पुं) - ललाटकृततिलकम् 3.3.21.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue