अमरकोषसम्पद्

         

मूर्धन् (पुं) == शिरः

उत्तमाङ्गं शिरः शीर्षं मूर्धा ना मस्तकोऽस्त्रियाम् 
मनुष्यवर्गः 2.6.95.1.4

पर्यायपदानि
 उत्तमाङ्गं शिरः शीर्षं मूर्धा ना मस्तकोऽस्त्रियाम्।

 उत्तमाङ्ग (नपुं)
 शिरस् (नपुं)
 शीर्ष (नपुं)
 मूर्धन् (पुं)
 मस्तक (पुं-नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue