अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.95

उत्तमाङ्गं शिरः शीर्षं मूर्धा ना मस्तकोऽस्त्रियाम्
चिकुरः कुन्तलो वालः कचः केशः शिरोरुहः

उत्तमाङ्ग (नपुं) = शिरः. 2.6.95.1.1

शिरस् (नपुं) = शिरः. 2.6.95.1.2

शीर्ष (नपुं) = शिरः. 2.6.95.1.3

मूर्धन् (पुं) = शिरः. 2.6.95.1.4

मस्तक (पुं-नपुं) = शिरः. 2.6.95.1.5

चिकुर (पुं) = केशः. 2.6.95.2.1

कुन्तल (पुं) = केशः. 2.6.95.2.2

बाल (पुं) = केशः. 2.6.95.2.3

कच (पुं) = केशः. 2.6.95.2.4

केश (पुं) = केशः. 2.6.95.2.5

शिरोरुह (पुं) = केशः. 2.6.95.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue