अमरकोषसम्पद्

         

केशपाशी (स्त्री) == शिरोमध्यस्थचूडा

शिखा चूडा केशपाशी व्रतिनस्तु सटा जटा 
मनुष्यवर्गः 2.6.97.2.3

पर्यायपदानि
 शिखा चूडा केशपाशी व्रतिनस्तु सटा जटा॥

 शिखा (स्त्री)
 चूडा (स्त्री)
 केशपाशी (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue