अमरकोषसम्पद्

         

तनूरुह (नपुं) == रोमः

तनूरुहं रोम लोम तद्वृद्धौ श्मश्रु पुम्मुखे 
मनुष्यवर्गः 2.6.99.1.1

पर्यायपदानि
 तनूरुहं रोम लोम तद्वृद्धौ श्मश्रु पुम्मुखे।

 तनूरुह (नपुं)
 रोमन् (नपुं)
 लोमन् (नपुं)
अर्थान्तरम्
 गरुत्पक्षच्छदाः पत्रं पतत्रं च तनूरुहम्।

 तनूरुह (नपुं) - पक्षिपक्षः 2.5.36.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue