अमरकोषसम्पद्

         

समिति (स्त्री) == सभा

समज्या परिषद्गोष्ठी सभासमितिसंसदः 
ब्रह्मवर्गः 2.7.15.1.5

पर्यायपदानि
 समज्या परिषद्गोष्ठी सभासमितिसंसदः।
 आस्थानी क्लीबमास्थानं स्त्रीनपुंसकयोः सदः॥

 समज्या (स्त्री)
 परिषद् (स्त्री)
 गोष्ठी (स्त्री)
 सभा (स्त्री)
 समिति (स्त्री)
 संसद् (स्त्री)
 आस्थानी (स्त्री)
 आस्थान (नपुं)
 सदस् (स्त्री-नपुं)
अर्थान्तरम्
 समुदायः स्त्रियः संयत्समित्याजिसमिद्युधः।
 सङ्गे सभायां समितिः क्षयवासावपि क्षिती॥

 समिति (स्त्री) - युद्धम् 2.8.106.1
 समिति (स्त्री) - सङ्गम् 3.3.70.2
 समिति (स्त्री) - सङ्गरम् 3.3.70.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue