अमरकोषसम्पद्

         

समूह्य (पुं) == अग्निनाम

समूह्यः परिचाय्योपचाय्यावग्नौ प्रयोगिणः 
ब्रह्मवर्गः 2.7.20.2.1

पर्यायपदानि
 समूह्यः परिचाय्योपचाय्यावग्नौ प्रयोगिणः॥

 समूह्य (पुं)
 परिचाय्य (पुं)
 उपचाय्य (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue