अमरकोषसम्पद्

         

ब्रह्मवर्गः 2.7.20

अग्नित्रयमिदं त्रेता प्रणीतः संस्कृतोऽनलः
समूह्यः परिचाय्योपचाय्यावग्नौ प्रयोगिणः

त्रेता (स्त्री) = दक्षिणगार्हपत्याहवनीयाग्नयः. 2.7.20.1.1

प्रणीत (पुं) = संस्कृताग्निः. 2.7.20.1.2

समूह्य (पुं) = अग्निनाम. 2.7.20.2.1

परिचाय्य (पुं) = अग्निनाम. 2.7.20.2.2

उपचाय्य (पुं) = अग्निनाम. 2.7.20.2.3

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue