अमरकोषसम्पद्

         

ध्रुवा (स्त्री) == यज्ञपात्रम्

ध्रुवोपभृज्जुहूर्ना तु स्रुवो भेदाः स्रुचः स्त्रियः 
ब्रह्मवर्गः 2.7.25.1.1

पर्यायपदानि
 ध्रुवोपभृज्जुहूर्ना तु स्रुवो भेदाः स्रुचः स्त्रियः।

 ध्रुवा (स्त्री)
 उपभृत् (स्त्री)
 जहू (स्त्री)
 स्रुव (पुं)
 स्रुच् (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 विदारिगन्धांशुमती सालपर्णी स्थिरा ध्रुवा॥

 ध्रुवा (स्त्री) - सालपर्णी 2.4.115.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue