अमरकोषसम्पद्

         

शमन (पुं) == यज्ञार्थं पशुहननम्

परम्पराकं शमनं प्रोक्षणं च वधार्थकम् 
ब्रह्मवर्गः 2.7.26.1.2

पर्यायपदानि
 परम्पराकं शमनं प्रोक्षणं च वधार्थकम्।

 परम्पराक (नपुं)
 शमन (पुं)
 प्रोक्षण (नपुं)
अर्थान्तरम्
 कृतान्तो यमुनाभ्राता शमनो यमराड्यमः॥

 शमन (पुं) - यमः 1.1.58.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue