अमरकोषसम्पद्

         

अर्हणा (स्त्री) == पूजा

पूजा नमस्यापचितिः सपर्यार्चार्हणाः समाः 
ब्रह्मवर्गः 2.7.34.3.6

पर्यायपदानि
 पूजा नमस्यापचितिः सपर्यार्चार्हणाः समाः॥

 पूजा (स्त्री)
 नमस्या (स्त्री)
 अपचिति (स्त्री)
 सपर्या (स्त्री)
 अर्चा (स्त्री)
 अर्हणा (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue