अमरकोषसम्पद्

         

पर्यय (पुं) == क्रमोल्लङ्घनम्

पर्यायश्चातिपातस्तु स्यात्पर्यय उपात्ययः 
ब्रह्मवर्गः 2.7.37.1.3

पर्यायपदानि
 पर्यायश्चातिपातस्तु स्यात्पर्यय उपात्ययः।

 अतिपात (पुं)
 पर्यय (पुं)
 उपात्यय (पुं)
अर्थान्तरम्
 पर्ययोऽतिक्रमस्तस्मिन्नतिपात उपात्ययः॥

 पर्यय (पुं) - अतिक्रमः 3.2.33.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue