अमरकोषसम्पद्

         

मस्करिन् (पुं) == संन्यासी

भिक्षुः परिव्राट्कर्मन्दी पाराशर्यपि मस्करी 
ब्रह्मवर्गः 2.7.41.2.5

पर्यायपदानि
 भिक्षुः परिव्राट्कर्मन्दी पाराशर्यपि मस्करी॥

 भिक्षु (पुं)
 परिव्राज् (पुं)
 कर्मन्दिन् (पुं)
 पाराशरिन् (पुं)
 मस्करिन् (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue