अमरकोषसम्पद्

         

ब्रह्मचारिन् (पुं) == ब्रह्मचारिः

तपःक्लेशसहो दान्तो वर्णिनो ब्रह्मचारिणः 
ब्रह्मवर्गः 2.7.42.2.4

पर्यायपदानि
 तपःक्लेशसहो दान्तो वर्णिनो ब्रह्मचारिणः॥

 वर्णिन् (पुं)
 ब्रह्मचारिन् (पुं)
अर्थान्तरम्
 ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो भिक्षुश्चतुष्टये॥

 ब्रह्मचारिन् (पुं) - ब्रह्मचर्याश्रमी 2.7.3.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue