अमरकोषसम्पद्

         

ब्रह्मवर्गः 2.7.42

तपस्वी तापसः पारिकाङ्क्षी वाचंयमो मुनिः
तपःक्लेशसहो दान्तो वर्णिनो ब्रह्मचारिणः

तपस्विन् (पुं) = तपस्वी. 2.7.42.1.1

तापस (पुं) = तपस्वी. 2.7.42.1.2

पारिकाङ्क्षिन् (पुं) = तपस्वी. 2.7.42.1.3

वाचंयम (पुं) = मौनव्रतिः. 2.7.42.1.4

मुनि (पुं) = मौनव्रतिः. 2.7.42.1.5

तपःक्लेशसह (वि) = तपःक्लेशसहः. 2.7.42.2.1

दान्त (पुं) = तपःक्लेशसहः. 2.7.42.2.2

वर्णिन् (पुं) = ब्रह्मचारिः. 2.7.42.2.3

ब्रह्मचारिन् (पुं) = ब्रह्मचारिः. 2.7.42.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue