अमरकोषसम्पद्

         

पवित्र (पुं) == पवित्रः

पवित्रः प्रयतः पूतः पाषण्डाः सर्वलिङ्गिनः 
ब्रह्मवर्गः 2.7.45.1.1

पर्यायपदानि
 पवित्रः प्रयतः पूतः पाषण्डाः सर्वलिङ्गिनः।

 पवित्र (पुं)
 प्रयत (पुं)
 पूत (पुं)
अर्थान्तरम्
 अस्त्री कुशं कुथो दर्भः पवित्रमथ कत्तृणम्।

 पवित्र (नपुं) - दर्भः 2.4.166.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue