अमरकोषसम्पद्

         

आषाढ (पुं) == पलाशदण्डः

पालाशो दण्ड आषाढो व्रते राम्भस्तु वैणवः 
ब्रह्मवर्गः 2.7.45.2.1

पर्यायपदानि
 पालाशो दण्ड आषाढो व्रते राम्भस्तु वैणवः॥

 आषाढ (पुं)
अर्थान्तरम्
 आषाढे श्रावणे तु स्यान्नभाः श्रावणिकश्च सः॥

 आषाढ (पुं) - आषाढमासः 1.4.16.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue