अमरकोषसम्पद्

         

मुण्डन (नपुं) == मुण्डनम्

क्षौरम्तु भद्राकरणं मुण्डनं वपनं त्रिषु 
ब्रह्मवर्गः 2.7.49.2.3

पर्यायपदानि
 क्षौरम्तु भद्राकरणं मुण्डनं वपनं त्रिषु।

 क्षौर (नपुं)
 भद्राकरण (नपुं)
 मुण्डन (नपुं)
 वपन (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue