अमरकोषसम्पद्

         

चतुर्भद्र (नपुं) == सबलचतुर्वर्गः

सबलैस्तैश्चतुर्भद्रं जन्याः स्निग्धा वरस्य ये 
ब्रह्मवर्गः 2.7.58.1.1

पर्यायपदानि
 सबलैस्तैश्चतुर्भद्रं जन्याः स्निग्धा वरस्य ये।

 चतुर्भद्र (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue